ਖਾਲਸਾ ਵਾਹੇਗੁਰੂ ਕੀ ਫੋਜ : Khalsa WaHeGuRu ki Fauj

Banda Bhadar Legendary Mohyal Warrior A Real Khalsa
A Real Khalsa : Banda Bhadar Legendary Mohyal warrior

!! ੴ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹੇਗੁਰੂ ਕੀ ਫੋਜ !!
ਅਕਤੁਬਰ ੭,੨੦੦੭
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹੇਗੁਰੂ ਕੀ ਫੋਜ,ਖਾਲਸਾ ਵਾਹੇਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਜ |
ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਨੀ ਪਢੇ, ਸੋ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ |
ਜੋ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ, ਸੋ ਜਨ ਸਿਖ ਕਹਾਏ |
ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਸਜੇ, ਜੋ ਮਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏ |
ਖਾਲਸਾ ਸਮਝੇ ਕੌਣ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਏ|
ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਜ੍ਮੇਂ ਕ੍ਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਮਰੇ ਕ੍ਰਦੇ |
ਧਨਂ ਸਜੇ ਸੋ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਸਪੇ ਸਤਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ |
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹੇਗੁਰੂ ਕੀ ਫੋਜ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਕੀ ਲੋਅ |

…………………………… ਪਰਮ ਲੋਅ

ਅਰਥ ਲਭੋ ਜੋ ਮਨ ਜਿਗ੍ਯਾਸੁ,
ਸਮਝੇ੍ ਵਹਿ ਜੋ ਮਨ ਸ਼੍ਧਾਲੁ |
arth labo jo man jigyasu
samjo jo man shardhalu……
.. ਪਰਮ ਲੋਅ

Author: Param Lowe

SixthSense India ! Q. What is sixthsense? A. Sixth Sense is evolved or developed sensory power of mind. I am the real living example of SixthSense in humans. Wanna learn how to develop sixth sense? Join Param Lowe's online webcast starting April 2012. The fee of joining is USD 9045.00. send email to sixthsense@parmlowe.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *