ਪਜਾਬੀ NRI ਦੁਲਹੇ ਨੇ ਦਹੇਜ ਲਈ ਕੁ੍ਟ ਖਾਈ

ਪਜਾਬੀ NRI ਦੁਲਹੇ ਨੇ ਦਹੇਜ ਲਈ ਕੁ੍ਟ ਖਾਈ
An NRI Groom Dr. Gurpreet Singh of Philadelphia, USA, got arrested on compaint by bride’s parents for demanding Rs.50 lac (approx USD 1,25,000) dowry, before tying a wedding knot on the occasion.

ਪਟਿਆਲਾ ~ ਅਮ੍ਤੋਜ ਕੋਰ ਨਾ ਦੀ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਲਡਕੀ ਨੇ, ਫਿਲੇਡੇਲਫੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਲਡਕੇ ਗੂਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਤਾ | ਲਡਕੀ ਵਾਲੇਆਂ ਨੇ ਅਰੋਪ ਲਗਾਏਆ ਕਿ ਲਾਡ੍ਕੇ ਵਾਲੇਆਂ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਂਜਾਹ ਲਾਖ ਰੁਪਾਏ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮਂਗ ਕੀਤੀ | ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਭਡਕੇ ਕੁਡੀ ਵਾਲੇਆਂ ਨੇ ਗੂਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿਘ ਤੇ ਊਸਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਝਾਂਭ ਝਾਡ ਦਿਤੀ | ਪੂਲਿਸ ਨੇ ਮੋਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਲੇਡੇਲਫੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਗੂਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿਘ ਤੇ ਊਸਦੇ ਪਿਓ ਨੂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲੇਆ |

Google Search 1. dowry gurpreet philadelphia
Google Search 2. dr gurpreet singh philadelphia

Today morning the marriage party reached the venue. When the ceremonies were about to start, the groom’s parents once again made a demand for Rs 50 lakh. They were told that the girl’s father being a manager in Punjab and Sind Bank was unable to arrange the sum. However, they insisted on their demand.

“I informed my daughter who was getting ready for the function about the demand. She told me to put off the marriage and wanted that action should be taken against such greedy people,” he said sobbing.

The guests thrashed the groom and his parents. The timely intervention of the police saved the situation.

The NRI groom and his parents were taken to the Sadar police station where a case under the Dowry Act was registered against them.

The groom and his parents refused to comment on the issue. They tried to stop lensmen trying to take their photos. All guests from the groom’s family fled the venue. The marriage party had arrived at Patiala from Doraha in Ludhiana.

At the venue while there was a pall of gloom among the family members of Amitoz, the guests were busy enjoying eatables despite the unfortunate development.

Amitoz refused the come before mediapersons. Her father said she was too shocked to give any statements.

source -> The Tribune & Sikhnet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*