« 1 2 3 4 »

ਦਿਲ ਨਹੀ ਲਗਦਾ ਜਗ ਤੇ

ਦਿਲ ਨਹੀ ਲਗਦਾ, ਦਿਲ ਨਹੀ ਲਗਦਾ, ਰੁਹਾਨੀ ਰਾਗ ਬਿਨਾ ||
ਸਭ ਫ਼ੀਕਾ ਹੈ, ਸਭ ਫ਼ੀਕਾ ਹੈ, ਰਸ ਹਰਿਨਾਮ ਬਿਨਾ ||
ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਨਾਥ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂ ਰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਦਿਓ ||
ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਮੈ ਮੂਰਖ ਭਿਆ, ਨਾ ਰਾਗ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਰਸ ਆਏ ||
………..ਪਰਮ ਲੌਅ

Secret of God

Secret to be a Godhead
हर कतरा-ऐ-आब में रवानगी है,
ज़र से उठ कर गुलाब होने की,
हर ईनसां पे ईनायत है,
बुलंद-ऐ-ईमान होकर, खुदा हो जाने की।
…………… परम लौ

Har Katraye aab me ravangi hai,
zar se uth kar, gulaab ho jane ki.
Har insaan pe inaayat hai,
bulendi-e-imaan hokar, khuda ho janey ki.

……………..Param Lowe
( 19th june, 2009 at 12:49 pm IST )

ھار کتراےع-آب مع رطانگی ھای،
زر سع ئت کر، گئلاب ھہ جانع کی،
ھر ینسان پع ینااےت ھای،
بئلعند-ع-یماان ھہکر، کھئدا ھہجانع کی
…….. پرم لائی

Quake_log_18May_2009 : Earthquake Alert for Southern region

Quake Alert for Southern region (w.r.t my location, Chandigarh/Mohali Punjab, India).
18th_May_2009 at 10:52 Hours India Time

At 10:20 an episode of tremor waves started and one prominent came at 10:35 am IST.
This one was having direction of lowerhalf of East-Western to lowerhalf of North-South planes.
In some simple way I can say like this, “The tremor wave was traveling from Singhapore to South Affrica (Got the direction?). Now! where can we put alert of an impending earthquake? Quakes commiing form Eastern side normaly jolt Assam, Arunachal, Indonesia, and Myanmar (Burma). It can also shake recently shaken Australia, Queensland, Melbourne or North-Eastern part of Australia.

Lord of Earth brings vibrating invitation for World Peace

Lord of Earth, Mahadeva Shivshankra brings vibrating invitation for World Peace.
!! NIRVANA !!
FATHER OF FATHER, I AM, I AM
SON OF SON, I AM, I AM
LIGHT OF SUN, I AM, I AM
LIFE OF SEED, I AM, I AM
SEED OF LIFE, I AM, I AM
I AM, NOT I AM
I AM THEE, I AM THEE
THOU ART ME, THOU ART ME
………….Param Lowe

SHIVOHAM ……SHIVOHAM……..SHIVASAROOPA………SHIVOHAM
Watch this video here below Continue reading “Lord of Earth brings vibrating invitation for World Peace”

Quake_Log_March_10th_2009 : Rapid pulses West to East

Quake_Log_March_10th_2009 : At 17:07 Hours IST (+5:30 GMT) I experienced rapid tremor pulses having direction West to East and lasted for 1 and half mins. A definite signal of an impending quake in near vicinity, May be Iran > Afghanistan > Pakistan (Karachi) > Rajasthan (India) Or it will be bigger in Australia now.

Update Second occurrence : weaker tremors at 17:21 Hrs

Confirmed! Quake news from Sichuan and Indonesia

UPDATE at 16:15 IST
I am uploading the evidence video (see at bottom) to YouTube and as it would take at least 45 minutes to upload 20 mb video (64kbps-Airtel, will change ISP or upgrade speed), I took a break and was watching news on IBN7. Breaking News flashed on scroll bar, a 6.5 on Richter scale Earthquake in Andaman Islands. The Andaman Islands were also included on high alert list, when I released the 48 hour long Earthquake Alert on 7th August, 2008. There was no report of any loss of life, as this post is being published here.

Confirmed! Quake news from Sichuan and Indonesia
Nature confirmed my Sixth Sense even this time!
This time the time frame of 48 hours was quite accurate.I have predicted Sichuan Quake and had given an ALERT on 7th August at 9pm IST (Read Continue reading “Confirmed! Quake news from Sichuan and Indonesia”

Ram-setu the bridge made by GOD!

Ramsetu : Ramayan is not myth-o-logical story
Ram-setu (Ram, Rama, incarnation of Lord Vishnu; the supreme power. Setu is Sanskrit word meaning a bridge) is a not a Continue reading “Ram-setu the bridge made by GOD!”

Quake news : 7.5 magnitude jolted Japan

24 hours is what I wasted. A strong quake of 7.5 magnitude jolted Japan today. Yesterday at sharp 09:01 pm (IST, +5:30 GMT) I experienced rapid tremor waves, which were of Continue reading “Quake news : 7.5 magnitude jolted Japan”

Video : How HOT girls prepare before marriage?

How HOT girls prepare before marriage?
A sneak peek in secret session of Hot Girls. How they prepare themselves before marriage?
Watch this video Continue reading “Video : How HOT girls prepare before marriage?”