ਦਿਲ ਨਹੀ ਲਗਦਾ ਜਗ ਤੇ

ਦਿਲ ਨਹੀ ਲਗਦਾ, ਦਿਲ ਨਹੀ ਲਗਦਾ, ਰੁਹਾਨੀ ਰਾਗ ਬਿਨਾ ||
ਸਭ ਫ਼ੀਕਾ ਹੈ, ਸਭ ਫ਼ੀਕਾ ਹੈ, ਰਸ ਹਰਿਨਾਮ ਬਿਨਾ ||
ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਨਾਥ ਮੇਰੇ, ਮੈਨੂ ਰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਦਿਓ ||
ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਮੈ ਮੂਰਖ ਭਿਆ, ਨਾ ਰਾਗ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਰਸ ਆਏ ||
………..ਪਰਮ ਲੌਅ

My poetry : ਮੈਂ ਮਿਟ੍ਟੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨ||

ਮੈਂ ਮਿਟ੍ਟੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨ,
ਮੈਂ ਖਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਭਂਡਾਰੀ,
ਮੈਂ ਮੂਰਖ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਗਿਆਨੀ,
ਮੈਂ ਮਿਟ੍ਟੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨ||
………….ਪਰਮ ਲੌਅ