« 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 »

ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਂਜਾਬੀ ਬਲਾਗ |

ਪਂਜਾਬੀ ਬਲਾਗ ਪਰਮ ਲੌਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਂਜਾਬੀ ਬਲਾਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ| ਕੁਝ ਵੀ ਲਵੋ ਤੇ ਜਿਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਖ ਲਵੋ ਪਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀ| ਅਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਨੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਬਲਾਗ ਲਿਖ ਰੇਹਾ Continue reading ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਂਜਾਬੀ ਬਲਾਗ |